448654803 1601207927116701 3582181645163607652 n

Siekiant mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste, vietos projektų pareiškėjai 2020 m. pradėjo įgyvendinti projektus pagal Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategiją. Projektai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis. Dalį lėšų (7,5 proc.) skiria Kėdainių rajono savivaldybė.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 E-Leidinys, 2021m. ,,Galimybės įkvepia veikti" (žiūrėti čia)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Kėdainių Šv. Juozapo parapija ir Kėdainių samariečių draugija įgyvendina projektą ,,Socialinių paslaugų pasiekiamumo ir prieinamumo didinimas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį, ir tų asmenų gebėjimų, naudotis teikiama pagalba, ugdymas".

Projekto tikslas - suteikti kokybiškas ir tikslingas informavimo paslaugas apie įvairiose institucijose prieinamas socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant, bei identifikavimas socialinę atskirtį turinčių asmenų, kurie dėl subjektyvių priežasčių tokiomis paslaugomis apskritai nesinaudoja.

Uždavinys Nr. 1. Internetinės platformos, kurioje būtų pateikiama informacija apie įvairių organizacijų teikiamas socialines paslaugas, sukūrimas.

Veiklos: 1.1. Duomenų, internetinei platformai surinkimas, turinio parengimas, derinimas, tvirtinimas. 1.2. Internetinės platformos sukūrimas.

Uždavinys Nr. 2: Vieningos elektroninės sistemos, apie socialinę atskirtį patiriančius ir vienokas ar kitokias paslaugas gaunančius asmenis, ir suteiktų paslaugų įvertinimas.

Veiklos: 2.1 Duomenų apie asmenis gaunančius socialines paslaugas skirtingose Kėdainių soc. paslaugas teikiančiose organizacijose surinkimas ir susisteminimas.

2.2. Renginys „Paslaugi kaimynystė“.

Uždavinys Nr. 3. Individualių konsultacijų teikimas, bei tarpininkavimas siekiant gauti paslaugas reikalingas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, ar grupėms.

Veiklos: 3.1. „Darbo stalų“ sukūrimas;

3.2 Asmeninė pagalba asmenims, norintiems savarankiškai rasti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas;

3.3 Asmeninės konsultacijos asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį;

3.4 Mokymai savanoriams.

 --------------------------------------------------

20. Kėdainių verslininkų asociacija įgyvendina projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Kėdainių mieste“.

Projekto tikslas:

Suteikti pagalba verslo pradžiai Kėdainių miesto jauno verslo subjektams.
Projekto uždaviniai:
1. Teikti pagalbą verslo pradžiai.
Projekto veiklos:
1.1. Asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo mokymai, 8 unikalūs dalyviai, 12 mokymų.
1.2. Konsultacijų teikimas, 16dalyvių iš jų - 8 unikalūs, 136 val. konsultacijų.
1.3. Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas, 6 komplektai.

 --------------------------------------------------

19. VšĮ „Koučingo klubas“ įgyvendina projektą „Kėdainių miesto bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų konsultavimas bei naujų įgūdžių suteikimas, siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje“,

pagal Veiksmą 2.1.2 „Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis“.

Projekto tikslas:

Naujų teorinių ir praktinių įgūdžių, žinių ir informacijos suteikimas Kėdainių miesto darbingiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.                                                                                  

Projekto uždaviniai:                                                                

1. Teikti pagalbą įsidarbinant Kėdainių miesto VVG teritorijos bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems gyventojams.                                                                        

Projekto veiklos:                                                                 

1. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir kitos pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimas, viso: 100 dalyvių, 500 val. konsultacijų (1asm. po 5val.).

 --------------------------------------------------

18. UAB „Radovės projektai“ įgyvendina projektą ,,Stiprinkime jauną verslą Kėdainių mieste"

Projekto tikslas:

Skatinti jaunų verslo subjektų verslumą Kėdainių mieste.
Projekto uždaviniai:
Suteikti pagalbą jaunam verslui verslo pradžioje.


Projekto veiklos:
1.1. Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams, 5 komplektai, 10 Jauno verslo subjektų (toliau -JVS).
1.2. Informavimo, konsultavimo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais tiekimas jauno verslo subjektams suteikimas, 15 dalyvių, 180 val. konsultacijų.

 ----------------------------------------------------------------------

17. Pareiškėjas VšĮ „Koučingo klubas“ kartu su partneriais UAB „Verslo mokymo centras“ ir VšĮ „Kauno jogos studija“ įgyvendina projektą „Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto VVG vaikų užimtumo organizavimas“, skirtą Kėdainių miesto gyventojams, priklausantiems sekančioms tikslinėms grupėms:

- socialinės rizikos vaikai (ne mažiau kaip 5 šios tikslinės grupės vaikai, dalyvaujantys dienos centrų veiklose);

- daugiavaikių šeimų nariai – vaikai, įvaikiai (iki 18 m.);

- likę be tėvų globos vaikai (iki 18 m.);

- nepasiturinčių šeimų vaikai;

Viso į projekto veiklas planuojama pritraukti 78 dalyvius. Informaciją apie veiklas galima rasti čia:

http://www.rinkosaikste.lt/gyvenimas-margas/kuriantys-graesn-pasaul/kdainiuose-startavo-vasaros-stovykla

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/kviecia-nemokamai-stovyklauti-mokyklinio-amziaus-vaikus-19796/

https://www.facebook.com/koucingoklubas/

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumo didinimas vasaros laikotarpiu organizuojant dienos stovyklas, kurių metu būtų gerinama jų psichinė ir fizinė būklė, ugdomi socialiniai įgūdžiai, mažinama socialinė atskirtis.

Projekto metu bus įgyvendinamos sekančios veiklos:

- 30-ties dienos stovyklų organizavimas. Planuojamos 3 grupės po 26 vaikus, 1 grupės dalyviai viso turės galimybę lankyti 10 dienos stovyklų, kurios preliminariai planuojamos po 5 d per savaitę vienai grupei vasaros laikotarpiu arba po 2 savaites darbo dienomis kiekvienai grupei.

Veiklų įgyvendinimo rezultate siekiami rezultatai – tai tikslinės grupės atstovų (78 vaikų) socialinės atskirties mažinimas, suteikiant jiems pagrindines žinias ir įgūdžius, būtinas užtikrint savo sveiką psichinę ir fizinę savijautą bei sėkmingai integruojantis į socialinę aplinką.

 --------------------------------------------------

16. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras įgyvendina projektą „Praktinis profesinių įgūdžių gidas – galimybė tau", Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0269.

Daugiau informacijos rasite čia:

https://smc.kedainiai.lm.lt/index.php/853-praktinis-profesiniu-igudziu-gidas-galimybe-tau

https://www.smc.kedainiai.lm.lt/index.php/871-neformalus-profesinis-mokymas-pades-greiciau-tapti-aktyviu-darbo-rinkos-dalyviu

Tikslas: Pagerinti Kėdainių miesto darbingų neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje, įgyvendinant neformaliojo profesinio mokymo ir verslumo ugdymo iniciatyvas.

Uždavinys: Sudaryti galimybes tikslinės grupės nariams įgyti profesinius įgūdžius;

Veikla: Neformaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimas

Uždavinys: Susieti praktinį konkrečių sričių profesinį mokymą su verslumo skatinimu.

Veikla: Verslumo ugdymo užsiėmimai.

Projekto tikslinė grupė – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys, neaktyvūs darbingi asmenys iš tikslinės grupės jaunimas (imtinai iki 29 m.). Įgyvendintos projekto veiklos pagerins tikslinės grupės asmenų padėtį darbo rinkoje, apie 10 proc. dalyvių susiras darbą arba imsis savo verslo, o parengtos neformaliojo profesinio mokymo programos, įsigytos priemonės ir įranga sudarys galimybę įgyti profesinių įgūdžių Kėdainių miesto gyventojams pasibaigus projekto finansavimui.

Projektu bus sprendžiamos Kėdainių miesto darbingų neaktyvių asmenų ribotos galimybės įsitvirtinti darbo rinkoje, įgyvendinant neformaliojo profesinio mokymo programas, įgyjant praktinių įgūdžių ir didinant verslumo kompetencijas.

Projekto metu bus parengtos 5-ios neformaliojo profesinio mokymo programos, kurias baigs 46 dalyviai. Numatomi profesinių įgūdžių įgijimo mokymai paslaugų asmenims, slaugos ir reabilitacijos, vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui, taikomojo meno srityse.

Mokymai bus vykdomi Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre mokykline forma, praktinius įgūdžius dalyviai tobulins baigiamojoje praktikoje projekto partnerių organizacijose. Siekiant susieti praktinį konkrečių sričių profesinį mokymą su verslumo skatinimu, bus organizuojami suorganizuoti verslo administravimo ir lyderystės – darbo komandoje mokymai.

Baigus neformaliojo profesinio mokymo programas bus įvertinamos dalyvių įgytos kompetencijos, išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Mokymų metu įgyti profesiniai įgūdžiai, suformuotos savarankiško mokymosi nuostatos įgalins ateityje savarankiškai tobulėti ir ieškoti palankiausių kelių tapti aktyvesniu darbo rinkos dalyviu.

 ----------------------------------------------------------------------

15. Asociacija ,,Senojo kelio dvaras" įgyvendina projektą „Socialinių ryšių stiprinimas per meno pasaulio ir savęs pažinimą“, Nr. Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0156.

Daugiau info rasite čia: Tokios stovyklos dar nebuvo: laiką drauge leido vaikai ir senjorai:

http://www.rinkosaikste.lt/gyvenimas-margas/trys-mylios-vir-kasdienybs/tokios-stovyklos-dar-nebuvo-laik-drauge-leido-vaikai-ir-senjorai

http://www.kedainiumiestovvg.lt/187-vyks-kulturines-vaiku-dienos-stovyklos-socialineje-atskirtyje-esantiems-vaikams

Projekto tikslas: Didinti Kėdainių miesto ir Kėdainių rajono gyventojų socialinę integraciją teikiant paslaugas soc. atskirtį patiriantiems asmenims.
Uždavinys. Plėtoti teikiamas sociokultūrines paslaugas Kėdainiuose ir Kėdainių rajone, siekiant padidinti soc. atskirtį patiriančių vaikų, senyvo amžiaus asmenų ir pabėgėlių socialinę integraciją į visuomenę.
Veiklos:
1.1. Sociokultūrinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems teikimas.
Ši veikla atitinka PFSA 10.1.1. veiklą ir Strategijos 1.2.1. veiksmą. Šios veiklos metu numatomi kultūriniai, edukaciniai ir kiti renginiai skirti soc. atskirtį patiriančių vaikų integracijai:
1) stovyklos (vyks 3 stovyklos, kuriose dalyvaus viso: 81 dalyvis);
2) Kultūriniai vakarai įtraukiantys pabėgėlių šeimą.
1.2. Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe.
Tikslinė grupė:
- socialinės rizikos, iš daugiavaikių šeimų, likę be tėvų vaikai (50)
- neįgalūs vaikai (17)
- senyvo amžiaus asmenys (10)
- pabėgėliai (4)
- savanoriai (5)
Planuojama, jog tarp į projekto veiklas įrauktų senjorų bei neįgaliųjų vaikų bus senjorų ir neįgaliųjų, patiriančiųjų socialinę atskirtį, anksčiau nedalyvavusių NVO veiklose.
Siekiami rezultatai:
Į užsiėmimus įtraukta ne mažiau 81 asm., jiems suteikiamas kokybiškas laisvalaikio užimtumas, stiprinami socialiniai įgūdžiai, stiprinama sveikata / suteikiama savitarpio pagalba, gerinama fizinė ir psichologinė savijauta.
Poveikis:
Įgyvendinus projektą sumažės dalyvavusių vaikų, senyvo amžiaus asmenų ir pabėgėlių socialinė atskirtis, bus patenkinti jų saviraiškos, pažintiniai ir pripažinimo poreikiai, padidės galimybės integruotis į visuomenę.

---------------------------------------------------------

14. Asociacija „Krepšinio naktis“ įgyvendina projektą „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumo organizavimas Kėdainių mieste“, NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0149.

Vaikai augantys soc. rizikos šeimose, daugiavaikėse šeimose, neįgalūs ar vaikai likę be tėvų patiria socialinę atskirtį, dažnai turi mažiau galimybių dalyvauti kultūrinėje veikloje, dėl socialinės aplinkos ir ekonominių priežasčių dažnai stokoja turiningo laisvalaikio. Aktyvaus laisvalaikio formų organizavimas yra vienas iš neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo ugdymo krypčių.

Daugiau informacijos rasite:

http://www.kedainiumiestovvg.lt/209-pirmieji-jaunuju-krepsininku-startai

https://www.facebook.com/zaliojimylia/photos/a.127106115406928/249665133151025/

https://www.facebook.com/krepsinionaktiskedainiai/photos/a.1695911754005253/2589940514602368/
Projekto tikslas – Didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumą Kėdainių mieste.
Projekto uždavinys – Integruoti socialinę atskirtį patiriančius vaikus į Kėdainių miesto bendruomenę, įtraukiant juos į sportinio užimtumo bei socialinių įgūdžių ugdymo veiklas.
Projekto veiklos:

Sportinio pobūdžio ugdomosios treniruotės

Socialinių įgūdžių ugdymo lavinamieji žaidimai

Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe.
Projekto tikslinė grupė:

- Socialinę atskirtį patiriantys vaikai;

- Savanoriai.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 24 mėn.
Siekiami rezultatai:

Į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 75 socialinę atskirtį patiriantys vaikai, jiems suteikiamas kokybiškas laisvalaikio užimtumas, stiprinami socialiniai įgūdžiai, stiprinama sveikata/suteikiama įvairiapusė pagalba integruojantis į Kėdainių miesto bendruomenę, gerinama fizinė ir psichologinė savijauta. Projekto veiklomis taip pat bus prisidedama prie vaikų tarpusavio bendravimo, atsakomybės jausmo stiprinimo, komunikacijos bei disciplinos įgūdžių tobulinimo.
Tikimasi, kad dalyvavimas projekto veiklose padės socialinę atskirtį patiriantiems vaikams integruotis į Kėdainių miesto bendruomenės gyvenimą, labiau atrasti save, kelti sau asmeninius gyvenimo tikslus ir jų siekti bei tapti pilnaverčiais Kėdainių miesto bendruomenės nariais.

 ----------------------------------------------------------

13. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija įgyvendina projektą NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0257 „Susiburkime ir kurkime kartu“.

Daugiau apie projekto veiklas žiūrėkite: https://www.youtube.com/watch?v=817m_88GsRE

Senėjimas ir negalia – sudėtingi reiškiniai, sukeliantys įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių. Mažėja žmonių užimtumas, daugėja skurstančių ir išlaikytinių. Menkėjantis socialinis statusas, mažėjančios pajamos, silpstanti sveikata, ribotos funkcinės galimybės – tai pokyčiai, kurie lydi dažną senyvo amžiaus ar neįgalų žmogų.

Projekto tikslas: Didinti Kėdainių miesto gyventojų socialinę integraciją teikiant paslaugas senyvo amžiaus, neįgaliems ir kitiems soc. atskirtį patiriantiems asmenims.

Uždavinys: Plėtoti teikiamas kultūrines ir edukacines paslaugas Kėdainiuose, siekiant padidinti pagyvenusių, neįgalių ir kitų soc. atskirtį patiriančių žmonių socialinę integraciją į visuomenę.

Veiklos:1.1. Sociokultūrinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas.1.2. Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe.

Tikslinė grupė:- senyvo amžiaus asmenys (20)- neįgalieji (59)- pabėgėliai ( iki 2)- savanoriai, kurie priskirtini ir aukščiau nurodytoms tikslinėms grupėms (10)

Siekiami rezultatai: Į užsiėmimus įtraukti ne mažiau 81 dalyvį., jiems suteikiant kokybišką laisvalaikio užimtumą, stiprinant socialinius įgūdžius. Stiprinti sveikatą per savitarpio pagalbos veiklas, ko pasekoje pagerės fizinė ir psichologinė savijauta. Veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 20 socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų, anksčiau nedalyvavusių NVO veiklose, kurie įsitrauks į projektą įgyvendinančių organizacijų veiklas.

 --------------------------------------------

12. Kėdainių profesinio rengimo centro projektas „G.A.L.I.M: Nauji įgūdžiai – naujos galimybės“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0238. 

Projekto tikslinė grupė – darbingi, bet ekonomiškai neaktyvūs asmenys iš Kėdainių miesto, kuriuos sudarys 15-29 metų niekur nedirbantys besimokantieji ir 20-64 metų ekonomiškai neaktyvios moterys.

Į projekto veiklas planuojama įtraukti 120 tikslinės grupės asmenų, iš kurių ne mažiau 8 bus besimokantys ir darbo ieškantys.

Projekto tikslas - gyventojų užimtumo didinimas suteikiant naujų profesinių įgūdžių per neformalųjį švietimą. Projekto metu bus įgyvendinama veikla - tikslinės grupės asmenų neformalus švietimas mokykline forma pagal 5 programas (180 val. kiekvienam dalyviui).

Projektas bus įgyvendinamas su partneriu – Kėdainių rajono Moterų krizių centru. Įtraukdami Moterų krizių centrą į projekto veiklas sieksime pagerinti moterų įtrauktį į rajono socialinį ir ekonominį gyvenimą suteikdami joms trūkstamus profesinius įgūdžius.

Moterų krizių centras prie projekto prisidės įtraukdamas ekonomiškai neaktyvias 20 -64 metų amžiaus moteris į verslumo, finansinio raštingumo ir neformalaus profesinio ugdymo ir kt. veiklas. Įgyvendinus projekto veiklas tikimasi sustiprinti projekto dalyvių profesinius, verslumo, finansinio raštingumo įgūdžius ir taip sudaryti ekonomiškai neaktyviems gyventojams galimybę sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Kaip vyksta projekto veiklos, žiūrėkite čia: https://www.youtube.com/watch?v=d87btgRTotA

-------------------------------------------------------------------------------

11. VšĮ „Koučingo klubas“ įgyvendina projektą „Kėdainių miesto jauno verslo subjektų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant jiems verslumo kompetencijas bei darbo priemones“,

Projekto tikslas:

Jauno verslo subjektų bei atstovų verslumo skatinimas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias, įgūdžius bei priemones.
Projekto uždaviniai:
1. Suteikti verslo pradžiai ir vystymui reikalingas kompetencijas ir priemones.
Projekto veiklos:
1.1. Dešimties seminarų verslumo ugdymo mokymo ciklas, 26 dalyviai, 20 seminarų, trukmė- 160 akad. val.
1.2. verslo vystymui reikalingų priemonių suteikimas, 26 dalyviai, 26 priemonių komplektai.

http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/dmesio-kdaini-miesto-jauno-verslo-atstovus-kvieia-registruotis-nemokam-10-ties-verslumo-seminar-cikl

 ------------------------------------------------------------------------------

10. Kėdainių rajono Moterų krizių centras įgyvendina projektą ,,Socialinės atskirties mažinimas Kėdainių mieste apjungiant, įtraukiant ir įgalinant keistis socialinėje atskirtyje esančius asmenis“. 

https://www.youtube.com/watch?v=HcMJ6R84mxw&t=60s

Projekto tikslas - socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių integravimas į visuomenę gerinant socialinius įgūdžius bei teikiant sociokultūrines paslaugas.
Projektu siekiami rezultatai:
Į projekto veiklas bus įtraukta 83 unikalūs tikslinės grupės asmenys.
Projekto metu bus apmokomi 12 savanorių.

https://www.facebook.com/KedainiuMKC/photos/pcb.1980003205467134/1980001378800650/
Suorganizuota ir bus įgyvendinta:
24 vnt. socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai;
36 vnt. Giluminės dailės užsiėmimai;

https://www.facebook.com/KedainiuMKC/photos/pcb.1974588609341927/1974586432675478/
3 vnt. Savitarpio pagalbos grupių stovyklos;
18 vnt. Stalo ir judriųjų žaidimų turnyrai;
12 vnt. „Pažink savo šalį, nes mes jos dalis“ išvykos.
3 vnt. „Valstybė – tai aš“ renginiai

-------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Projektas - „Jauno verslo konsultavimas ir informavimas Kėdainių mieste“.

Pareiškėjas - Kėdainių moterų klubas. Finansavimo sutartis pasirašyta -2020-06-18d.

Projektu sprendžiamos problemos: šiuo metu teikiamos konsultacijos ir mokymai verslo subjektams Kėdainių mieste apsiriboja verslo idėjos vystymo stadija, yra labiau orientuoti į verslo steigimo procedūras ir yra nepakankamai orientuoti į konkretaus verslo subjekto poreikius, nepasižymi inovatyviu požiūriu. To priežastys – nepakankama specialistų teikiančių konsultacijas kompetencija, verslo subjektų (ypatingai jauno, ką tik įsikūrusio) finansinių resursų stoka mokėti už kvalifikuotas konsultacijas ir mokymus, apsiribojant nemokamai teikiamomis tokio pobūdžio paslaugomis. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta jauno verslo subjektų padėtis darbo rinkoje.

Projekto esmė:

 1. Mokymai jauno verslo subjektams;
 2. Konsultacijos verslo valdymo klausimais;

Projekto tikslinė grupė: 19 jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai. Projekto tęstinumas bus užtikrinamas projekto pareiškėjui ir partneriams ir toliau dalyvaujant įvairiose projektinėse veiklose ir ieškant finansavimo galimybių rengiant projektus, į kurių veiklas numatant įtraukti jauno verslo subjektus, veikiančius Kėdainių mieste.

Projekto poveikis pasireiškia tuo, kad ne mažiau kaip 19 projekto veiklų dalyviai pagerins savo padėtį darbo rinkoje praėjus 6 mėnesiams po projekto dalyvių dalyvavimo projekto veiklose. Apie projekto rezultatus bus plačiai informuojama visuomenė, skelbiant informaciją apie projekto eigą vietos spaudoje, internete, socialiniame tinkle Facebook.

Kaip vyksta projekto veiklos, žiūrėkite: https://www.youtube.com/watch?v=C4QgcwMlurA

---------------------------------------------------------------------------------------

8. Uab ,,Jurasta“ ir asociacija ,,Mes kitokie vaikai“ įgyvendina projektą "Paslaugų, skirtų spec. poreikių turintiems asmenims, tiekimas Kėdainių mieste" pagal priemonę 08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos veiklos strategijų įgyvendinimas.

Pirmųjų projekto veiklų pristatymą žiūrėkite čia: https://www.youtube.com/watch?v=fODhiUOex-8

projekto esmė:

1. bus įrengtos 2 veiklų erdvės, kuriuose sensorinės įrangos pagalba vyks terapiniai užsiėmimai visų amžiaus grupių ir gebėjimų asmenims, esantiems autizmo spektre arba turintiems elgesio, emocijų, dėmesio ir kitų raidos sutrikimų. Kiekvienas čia atėjęs galės nusiraminti, susikaupti, pasiruošti mokytis ar kitai veiklai.

2. Bus įkurta psichoterapinė savipagalbos grupė šeimoms, auginančioms įvairių negalių turinčius vaikus.

Tikslinė dalyvių grupė – neįgalūs vaikai ir suaugę asmenys bei jų šeimos nariai, turintys spec. poreikių, proto ir psichinę negalią.

Projekte numatytos veiklos:

 1. Psichosocialinių, sociokultūrinių ir savipagalbos grupių paslaugų teikimas.
 2. Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe.
 3. Užsiėmimų projekto veiklų dalyviams organizavimas.

 ---------------------------------------------------------------------

7. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija įgyvendina vietos projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0153 „PAGELBĖK. DALYVAUK. SAVANORIAUK!” (2020-05);

Pirmųjų projekto veiklų pristatymą žiūrėkite čia: https://youtu.be/Shd0uwb_67Q

Vyko stiprybės šventė: https://muge.eu/stiprybes-svente/


Vykdant neįgaliųjų ir senjorų socialinės atskirties mažinimo programą projekto metu buvo apmokomi 10 savanorių.

Savanorių padedami teikiame ,,Pagalbos į namus" paslaugas, socialinę atskirtį patiriantiems Kėdainių miesto gyventojams.

Karantino metų paslaugų teikimą turėjome apriboti. 2 kartus per savaitę nešame karštos sriubos sunkiai gyvenantiems neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims Kėdainių mieste.

Po karantino asmenims negalintiems savimi pasirūpinti paslaugų kiekis didės, bus tvarkomi kambariai, teikiama palydėjimo/ išvežimo į lauką paslaugos bei kita reikalinga pagalba.

Pagal projektą vasaros metu numatyti 3 renginiai: lauko šaškių ir lauko bočios varžybos, neįgaliųjų renginys.

 ------------------------------------------------------------------------------------

Kėdainių kultūros centras įgyvendina projektą „Gyvenimo spalvos“, skirtą senjorams ir neįgaliesiems.

Daugiau informacijos rasite čia:

http://www.kedainiukulturoscentras.lt/veiklos-sritys/vykdomi-projektai/

http://www.kedainiukulturoscentras.lt/renginiai/projektas-gyvenimo-spalvos-pazintine-isvyka-i-birzus/

http://www.kedainiukulturoscentras.lt/renginiai/projektas-gyvenimo-spalvos-pazintine-isvyka-i-pakruoji/

Projekto vadovė - D. Burinskytė -Valdmonė kviečia kėdainiečius registruotis ir dalyvauti 24 mėnesius edukacijose: dailės ir vizualiųjų menų, aiškaus ir paveikaus kalbėjimo, renginių programos kūrimo nuo idėjos iki įgyvendinimo, renginio organizavimo dirbtuvės, lietuvių kultūros vakarai. Taip pat vyks gėlių ir dekoratyvinių augalų sodinimo ir priežiūros edukacijos. Bus organizuojamos įvairios sociokultūrinės veiklos: kino filmai po atviru dangumi, bendri renginiai su Raseinių rajono senjorais, kuriančiais eiles ir prozą, pažintinės išvykos ir edukacijos, romansų vakarai, patirties dalijimosi gaminant lietuvišką maistą. Veiklas vykdys Kėdainių kultūros centro darbuotojai, Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos nariai, samdyti lektoriai.

Kėdainiečiai, senjorai ir neįgalieji kviečiami registruotis ir tapti Kėdainių kultūros centro projekto „Gyvenimo spalvos“ dalyviais. Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registruojantis reikės pateikti pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, užpildyti standartinę anketą. Registruotis galima el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba darbo dienomis ir valandomis ateiti į Kėdainių kultūros centrą.

Projekto „Gyvenimo spalvos“ partneriai – Jonavos kultūros centras, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Kėdainių rajono bendrija, Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija.

Projektą finansuoja ESF Agentūra prie VRM ir Kėdainių rajono sav. administracija.

---------------------------------------------------------------------------------

Pirmųjų projekto veiklų pristatymą žiūrėti čia:https://youtu.be/HFX6Fae790M

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija įgvendina projektą „Tyla - ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti”, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0155. Sutartis pasirašyta su Europos socialinio fondo agentūra  2020 m. sausio 29 dieną. 

Projekto tikslas - ugdyti socialinę atskirtį patiriančių negalią turinčių asmenų ir jų šeimos narių bei socialinės rizikos šeimų narių socialinius įgūdžius.

Gera žinia yra ta, jog nuo 2020-02-16d. vieną kartą per savaitę Kėdainių Kurčiųjų Pirminės Organizacijos YouTube kanalu: https://www.youtube.com/channel/UCPE-l7ra8lflHXNlawjcUdA galima žiūrėti titruotas ir verstas į gestų kalbą savaitės TV žinių laidas Septynios miesto žinios, kurios bus rodomos net ir karantino metu.

Projekto vadovė Viktorija Mockutė pasidžiaugė, jog gavus finansavimą bus užtikrintas klausos negalią turinčių asmenų Kėdainių žinių informacijos prieinamumas. Sudarytos sąlygos projekto tikslinei grupei mokytis lietuvių gestų kalbos, taip mažinant kurčiųjų atskirtį, kurtieji ir girdintieji galės dalyvauti kartu veiklose, tenkinti bendravimo poreikį. Įvairios sociakultūrinės veiklos skatins projekto dalyvių užimtumą, kokybišką laisvalaikio praleidimą, užtikrinant veiklos pritaikymą klausos negalią turintiems asmenims.

Projekto vykdymo laikotarpis – iki 2022 m. projekto įgyvendinimo trukmė 34 mėnesiai. Projekto metu bus vykdomos  10 veiklų, kuriuose planuojama, jog dalyvaus   70 dalyvių. Projekte didelė dalis veiklų skirta  užimtumo veiklų, kultūrinių veiklų, lietuvių gestų kalbos mokymų vykdymas ir jų pritaikymas  klausos negalią turintiems asmenims.

Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.kedainiai.lt/naujienos/249/kedainiai-pelne-europos-bure-uz-bendruomeniskumo-skatinima

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. VšĮ „Koučingo klubas“ įgyvendina projektą ,,Neformalaus profesinio mokymo paslaugų teikimas ekonomiškai neaktyviems Kėdainių miesto gyventojams“, pagal veiksmą 2.1.1 ,,Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims“. Daugiau informacijos rasite čia:

http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/verslo-pulsas/nemokami-profesionals-kursai-naujoms-profesinms-kompetencijoms-gyti

Projekto tikslas - naujų profesinių teorinių ir praktinių įgūdžių, žinių grožio srityje suteikimas (mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos būdu) Kėdainių miesto darbingiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.  

Projekto uždaviniai:                                                                  

1. Teikti neformalaus profesinio mokymo paslaugas.                        

Projekto veiklos:                                                                                

Neformalių profesinių kirpėjo bei manikiūrininko mokymų teikimas, viso 62 dalyviai, trukmė -15376 val.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Projektas „DRAUGIŠKA SENJORAMS BENDRUOMENĖ“

Daugiau informacijos rasite čia: https://www.smc.kedainiai.lm.lt/index.php/projektai/es-projektai

Projekto vykdytojas – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

Projekto partneriai – Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas, Kėdainių miesto brandaus amžiaus žmonių klubas „Rudenėlis“, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras.

Projekto esmė – senyvo amžiaus žmonių, gyvenančių Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, integracijos į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą didinimas. Idėjos įgyvendinimas remiasi sisteminiu požiūriu: nauja kokybė kuriama – įtrauktis didinama apjungiant susijusias sritis: senjorų socialinių įgūdžių tobulinimą, kūrybiškumo, bendravimo, bendradarbiavimo, kultūrinio dialogo bei savitarpio pagalbos ir savanorystės skatinimą. Bus sudarytos galimybės senjorų įvairiapusiškam užimtumui, saviraiškai ir praktiškai įgyvendinta aktyvaus senėjimo idėja, stiprinant socialinius ryšius, suteikiant laikmečio poreikius atitinkančias žinias ir lavinant naudojimosi moderniomis technologijomis įgūdžius, padedant kuo ilgiau išsaugoti sveikatą ir darbingumą, atstatant poreikį būti reikalingais ir pritaikant asmeninę patirtį savanoriškoje veikloje su kitomis socialinę atskirtį patiriančioms grupėms. Projekto inovatyvumą sudaro tai, kad visos numatytos veiklos ir priemonės padės pagrindus ir sudarys galimybes pradėti teikti Kėdainiuose dienos užimtumo paslaugas  brandaus amžiaus asmenims.

Projekto tikslas – padidinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenančių senyvo amžiaus žmonių ir pabėgėlių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą ir mažinti jų socialinę atskirtį.

Uždaviniai:
1.  Didinti senyvo amžiaus žmonių ir kitų atskirtį patiriančių grupių (įskaitant pabėgėlius) socialinius įgūdžius, laisvalaikio užimtumą ir tarpkultūrinį dialogą.
2.  Skatinti, įgalinti ir įtraukti  senyvo amžiaus žmones į savanorišką veiklą bendruomenėje.
3.  Skatinti tikslinės grupės asmenų bendruomeniškumą, vykdyti informacijos sklaidą bendruomenėje.

Projekto veikloje dalyvaus 100 dalyvių, o 20 naujų narių, socialinę atskirtį patiriančių senjorų, bus įtraukta į bendradarbiaujančių NVO veiklą, tokiu būdu sumažės jų socialinė atskirtis.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Projektas „JAUNIMO ERDVĖ BE STANDARTŲ“.

 Projekto vykdytojas – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

https://www.smc.kedainiai.lm.lt/index.php/850-atviroji-jaunimo-erdve-veikia-nestandartiskai

Projekto partneriai – Kėdainių r. vaikų ir jaunimo sveikatos klubas „Sveiki“, Lietuvos šaulių sąjunga.

Projekto esmė – atviros ir saugios neformalios erdvės jaunimui kūrimas, taikant nestandartinius sprendimus, veikloje naudojant pozityviosios socializacijos ir patirtinio mokymosi metodus. Projektu siekiama didinti  kultūrinį ir visuomeninį socialinę atskirtį patiriančio rizikos grupių jaunimo (14-29 m.) veiklumą, organizuojant kūrybiškumą skatinančias, netradicines sociokultūrines ir socialinius įgūdžius ugdančias užimtumo veiklas. Projekto idėja apima rekreacijos, fizinio aktyvumo, meninės saviraiškos, kultūros, komandos formavimo, bendravimo, bendradarbiavimo ir pilietiškumo ugdymo sritis. Svarbus dėmesys skiriamas savanorystės skatinimui, savanorių parengimui ir savanoriškos veiklos organizavimui. Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantis jaunimas nuo 14-29 metų ir jų šeimos nariai.

Projekto tikslas – padidinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenančio, socialinę atskirtį patiriančio rizikos grupių jaunimo  (14-29 m.) užimtumą, kultūrinį ir visuomeninį veiklumą ir integraciją bendruomenėje.

Uždaviniai:
1.  Sudaryti patrauklias sąlygas TG jaunų žmonių,  patiriančių atskirtį savo socialinėje aplinkoje, saugiam, įvairiapusiškam laisvalaikio praleidimui ir socialinių įgūdžių ugdymui(si).
2.  Inicijuoti ir skatinti socialinę atskirtį patiriančių jaunimo grupių integraciją, bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi.
3.  Skatinti tikslinės grupės asmenų bendruomeniškumą.

Veikloje dalyvaus 150 socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių, numatoma įtraukti 10 dalyvių iš tikslinės grupės ,,socialinės rizikos vaikai“.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Projekto ,,Sidabrinė Linija" organizatoriai senjorus kviečia tapti savanoriais

Pirmojo Kėdainių miesto VVG projekto startas (2020 02 13d.): https://www.youtube.com/watch?v=YkHlrn3S__c&feature=youtu.be

Startuoja pirmasis Kėdainių miesto vietos veiklos grupės atrinktas finansuoti pagalbos senjorams projektas, kurio tikslas – prisidėti prie senjorų, neįgaliųjų socialinės integracijos gerinimo Kėdainių mieste, organizuojant jiems socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalį jų įsitraukti į savanorišką veiklą. Draugystės, pagalbos ir bendravimo telefonu linija vyresnio amžiaus žmonėms.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 m. gruodžio 20 d. tarp pareiškėjo - M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas ir Europos socialinio fondo agentūra (Esfa) buvo pasirašyta pirmoji projekto „Sidabrinė linija“ Kėdainiuose: pagalba senjorų, neįgaliųjų ir pabėgėlių integracijai į visuomenės gyvenimą“ vykdymo sutartis, kuri bus įgyvendinama pagal Kėdainių miesto VVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategiją.

Paramos gavėjas įsipareigojo įgyvendinti vietos projektą prisidedant prie senjorų, neįgaliųjų bei pabėgėlių socialinės integracijos gerinimo Kėdainių mieste, organizuojant jiems kultūrinius, edukacinius renginius bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalyvius įsitraukti į savanorišką veiklą.


Projektas buvo pateiktas pirmuoju kvietimu teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS veiksmą Nr. 1.2.1 „Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG organizacijomis)“.


Sveikiname pareiškėją ir linkime sklandaus projekto įgyvendinimo!

 

 

2023 m.

CVPA LOGO

ĮGYVENDINAMAS VPS RENGIMO PROJEKTAS! (2023-07-25)
 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė (toliau - VVG) įgyvendina projektą „Kėdainių miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas“, SutartiesNr. 11-001-T-0026, finansuojamąES fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Šiuo projektu sprendžiama LR Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ problema, o priežasčių mažinimui bus atsižvelgiama į 4.7 uždavinio ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9 uždavinio „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ nuostatų taikymą.

ProjektotikslasParengti Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją (toliau -VPS), skirtą pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės integraciją, įtraukiant vietos bendruomenę, verslo ir valdžios atstovus.

Projekto veikla: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietosplėtrosstrategijų rengimui.

Projektopoveiklė:Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas.

Poveiklės aprašymas: Siekiant paskatinti teigiamą vietos gyventojų gyvenimo kokybės socialinį pokytį ir išspręsti aukščiau minėtas problemas, VPS rengimometu vyks 2 informaciniai susitikimai/ konsultacijos su visuomene: vietosgyventojais,nevyriausybinėmis, bendruomeninėmis, viešomis ir kitomis organizacijomis, savivaldybės, verslo atstovais dėl galimų vietos gyventojų socialinių problemų poreikio nustatymo bei projektinių idėjų pateikimo.

Bus atlikta vietos gyventojų e-apklausa/tyrimas. Apdorojus tyrimo bei įvairios statistinės analizės, pagrindžiančios VPS tikslinių grupių problemas ir poreikį duomenis, bus išgrynintas Strategijos tikslas, uždaviniai ir veiksmai, skirti Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų socialinės būklės gerinimui.

Parengta Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategija bus pristatyta visuomenei ir patvirtinta VVG visuotiniame narių susirinkime. Suderinta su rajono savivaldybės taryba bei Kauno regionų plėtros taryba.

Projektunumatomipasiektistebėsenosrodikliai:

ParengtosBIVPstrategijos –1vnt.

Pilietinės visuomenės ir privačiojosektoriaus subjektai, dalyvavęrengiantir (ar)įgyvendinantvietosplėtros strategijas– 25.

Projektui skiriamosfinansavimolėšos10000,00Eur,ESfondųlėšos - 8500,00Eur,irLR valstybėsbiudžeto lėšųlėšos1500,00 Eur.

 Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-02-15

Projektoveiklųvykdymopabaiga2023-10-01    

 CVPA LOGO

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERBAS 5

 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įgyvendiną Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą programą ,,Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo programos 2023 metų paraiška“. 

Programos tikslas – Vykdyti priemones, kurios užtikrintų Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos parengimą ir įgyvendinimą.

 Programos uždaviniai:

1. Identifikuoti 2021–2027 m. finansavimo periodo Vietos plėtros strategijos priemonių, grįstų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu, poreikį Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje;

2. Organizuoti galimų finansuoti projektų idėjų atranką;

3. Parengti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategiją, atitinkančią 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą, kitus, VPS rengimui aktualius teisės aktus, Kauno regiono plėtros tarybos strategijos plėtros tikslus, uždavinius.

Programos įgyvendinimo rezultatai:

1. užtikrintas vietos bendruomenės įsitraukimas į vietos problemų sprendimą taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstas priemones (,,iš apačios į viršų“ principu);

2. vykdant Programą bus užtikrinta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veikla, skatinanti miesto seniūnijos teritorijoje veikiančių subjektų kooperavimąsi ir bendradarbiavimą sprendžianti vietos lygmeniu nustatytas viešųjų paslaugų problemas, padedanti sutelkti vietos subjektų išteklius ir kompetenciją, padedanti sustiprėti mažiau patirties tokių problemų sprendime turinčioms nevyriausybinėms ar (ir) kitoms bendruomeninėms organizacijoms;

3. parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategija, atitinkanti 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą, kitus, VPS rengimui aktualius teisės aktus, Kauno regiono plėtros tarybos strategijos plėtros tikslus, uždavinius ir gautas finansavimas jos įgyvendinimui;

4. bus užtikrinta informacijos apie jau įgyvendintos VPS rezultatus sklaida ir naujai rengiamos vietos plėtros strategijos veiksmų eiga.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-01-01

Projektoveiklųvykdymopabaiga2023-12-31 

HERBAS 5  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2022 m.:

Kėdainių miesto VVG įgyvendina projektą ,,Mes galim: susitarti, bendradarbiauti, savanoriauti!”, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė, 2022-07-29d. Sutarties Nr. NVP-498.

Projekto tikslas - siekiant ilgalaikės strateginės partnerystės spręsti vietos bendruomenei aktualius klausimus, stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus, bendradarbiavimą su kitais juridiniais asmenimis ir populiarinti savanorišką veiklą.

Projekto uždaviniai:

1) organizuoti 4 teorinius - praktinius mokymus;

2) išvažiuojamuosius gerosios patirties pasidalinimo mokymus;

3) organizuoti apskrito stalo diskusiją.

Šiuo projektu siekiama stiprinti Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos projektų vykdytojų ir kitų juridinių asmenų institucinius gebėjimus, bendradarbiavimą, siekti ilgalaikės strateginės partnerystės, spręsti bendruomenei aktualius klausimus bei populiarinti savanorišką veiklą.

Planuojami mokymai:

- „Efektyvi komunikacija ir pozityvus mąstymas bendraujant“, lektorius - V. Pikčiūnas;

,,Viešas kalbėjimas ir oratorystė", lektorius - A. Jarašiūnas;

- Išvažiuojamieji gerosios patirties mokymai į Pakruojo miestą. Organizatorius - Pakruojo miesto VVG.

- ,,Subjektyvios gerovės veiksniai", lektorius - dr. B. Gruževskis.

- ,,Bendruomeniškumas ir savanorystė. Kaip vėl norėti veikti?", lektorius - P. Godvadas.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021 m.

Projektas „Komunikacija ir viešinimas: ryšių su vietos bendruomene stiprinimas“, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė (2021 m. birželio 8 d. Nevyriausybinės organizacijos veiklos projekto finansavimo sutartis Nr. NVP- 110). Projekto vykdymui skirta 3100,00 Eur. suma.

Projekto Tikslas:

Didinti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos ir vykdomų projektų žinomumą, taip užtikrinant vykdomų projektų skaidrumą ir vietos bendruomenės bei galimų pareiškėjų palaikymą bei įsitraukimą.

Projekto uždaviniai:

1) pagerinti Kėdainių miesto VVG narių ir projektų vykdytojų komunikacijos, projektinių dokumentų rengimo ir valdymo kompetencijas, įgalinant juos naudotis skaitmeniniais dokumentų valdymo įrankiais;

2) suteikti projekto dalyviams teorinių ir praktinių žinių viešinimo ir komunikacijos tema, didinant įgyvendinamų projektų žinomumą, veiksmingumą ir skaidrumą;

3) vykdyti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos ir vykdomų projektų viešinimą.

 

E-Leidinys, 2021m. ,,Galimybės įkvepia veikti" (žiūrėti čia)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • 2020 m.

Projektas „Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių institucinių gebėjimų stiprinimas“, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė (2020 m. gegužės 14 d. Nevyriausybinės organizacijos veiklos projekto finansavimo sutartis Nr. VP- 501). Projekto vykdymui skirta 2600,00 Eur. suma.

Projekto tikslas:

Siekiant Kėdainių miesto VVG veiklos kokybės, stiprinti VVG darbuotojų, valdybos, narių, pareiškėjų vietos plėtros projektų rengėjų (nevyriausybinių organizacijų) institucinius gebėjimus, siekiant juos pritaikyti įgyvendinant Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją.

Projekto uždaviniai:

1) Suorganizuoti viešųjų pirkimų mokymus projektų vykdytojams;

2) Suorganizuoti kompetencijų mokymus miesto VVG, valdybai, NVO, BO ir kitų narių atstovams;

3) Suorganizuoti Kauno regiono VVG dalykinę apskrito stalo diskusiją;

4) Suorganizuoti gerosios patirties pasidalinimo išvykstamuosius mokymus.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2019 m.

Projektas ,,Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių institucinių gebėjimų didinimas“, kurį finansavo Kėdainių rajono savivaldybė (2019 m. balandžio 15d. Nevyriausybinės organizacijos veiklos projekto finansavimo sutartis Nr. VP-242).

Projekto tikslas- Siekiant Kėdainių miesto VVG veiklos kokybės, stiprinti vietos plėtros projektų rengėjų (nevyriausybinių organizacijų) institucinius gebėjimus, siekiant juos pritaikyti įgyvendinant Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją. Projekto metu vyko 7 mokymai vietos pareiškėjams ir VVG valdybos nariams, bei buvo prisidėta organizuojant konferenciją ,,Nevyriausybinių organizacijų forumas „Bendri tikslai – bendri darbai“, kurioje dalyvavo 82 asm.

Įgyvendinus projekto veiklas, VVG valdybos nariai ir būsimi vietos projektų pareiškėjai įgijo vertingų žinių, buvo supažindinti su projektų rengimo aspektais, taip pat buvo prisidėta prie dalyvių institucinių gebėjimų stiprinimo. Projekto veiklos ženkliai prisidėjo prie Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos kokybiško ir spartesnio įgyvendinimo.

Mokymų metu dalyviai išmoko idėjų generavimo paslapčių, rengiamo projekto struktūros reikalavimų, projekto komandos formavimo, administravimo aspektų, buvo supažindinti su kvietimo dokumentų reikalavimais, mokomi suskaičiuoti ir teisingai planuoti projekto biudžeto lėšas. Dalyviai taip pat buvo konsultuojami individualiai.

Mokymuose viso dalyvavo 92 asmenys, iš jų net 40 unikalių, ko pasekoje buvo pateikti 24 projektiniai pasiūlymai, t.y. iki 20 proc. daugiau nei planuota, kas leidžia vertinimo metu atrinkti geriausias projektų idėjas.

Tai patvirtina, jog mokymai buvo itin reikalingi ir naudingi. Tikimės, jog mokymų metu įgytas žinias dalyviai panaudos rengiant projektus įvairiems paramos šaltiniams.

 

           HERBAS 3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2019-04-30d.

  Projektas „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos plėtojimas“, įgyvendinamas pagal priemonę „Sudaryti sąlygas bendruomeninių organizacijų veiklai“.

  Projekto tikslas - Sudaryti palankias sąlygas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Įgyvendinimo metu bus atliktas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės biuro 31,16 kv. m. vidaus patalpų (esančių Kėdainių m., Pirmūnų g. 13A), statybos remonto darbai. Projekto vertė - 4000,00 Eur. Programos „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos plėtojimas“ įgyvendinimo metu bus sutvarkytos patalpos 31,16 kv.m., adresu: Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai, kuriose įsikurs Kėdainių miesto vietos veiklos grupės biuras. Biuras yra reikalingas tiek išpildant Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, tiek yra svarbios ir kokybiškam Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metu vietos plėtros strategijos įgyvendinimui: galimų pareiškėjų konsultavimui, mokymų organizavimui, paraiškų pildymui, vertinimui, bendravimui su LR Vidaus ir reikalų ministerija, kitomis įstaigomis ir organizacijomis ir t.t.

  Siekiant užtikrinti kokybišką minėtos strategijos įgyvendinimą, 2019 m. bus organizuojami du kvietimai paraiškoms teikti: gegužės, birželio mėn. ir rugsėjo -spalio mėn. Tuo laikotarpiu vyks  mokymai būsimiems vietos projektų pareiškėjams, kurių metu bus sudarytos galimybės pareiškėjams konsultuojantis išsigryninti projektines idėjas, padidinti projekto paraiškos rengimo kompetencijas.

  Projektą finansavo: Kėdainių rajono savivaldybė.

          HERBAS 3

 • 2019-01-23d.
 • Kėdainių miesto VVG įgyvendiną projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-910-12-0006), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 108 695,65Eur. Projekto trukmė – 4 m. (nuo 2019-01-23d. iki 2023-03-23d.);

  Projekto tikslas - Sudaryti palankias sąlygas sėkmingam Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 • Planuojamos projekto veiklos:

  1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas;

  2. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;

  3. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka;

  4. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena ir gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;

 • Įgyvendinus šias veiklas bus parengtas vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas ir projektų vertinimo atrankos kriterijų parengimo komplektas, vyks pareiškėjų ir vykdytojų kompetencijų stiprinimui skirti mokymai, vyks individualios suinteresuotų asmenų konsultacijos, bus sudaryti siūlomų finansuoti projektų sąrašai, vykdoma projektų atranka, vykdoma strategijos veiklų ir projektų įgyvendinimo stebėsena, bus parengtos VPS įgyvendinimo ataskaitos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2018-10-30d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė LR Vidaus reikalų ministerijai pateikė projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ paramai gauti.
 • esfa

 • 2018-07-30d. LR Vidaus reikalų ministerija patvirtino Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022m. vietos plėtros strategiją ir įtraukė į finansuojamų sąrašą. Projekto vertė - 1147473,77  Eur. Vietos plėtros strategijoje numatyti tikslai: Nr. 1 Mažinti socialinę atskirti Kėdainių mieste; Nr. 2 Aktyvinti darbo rinką ir skatinti verslumą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2016-05-27d. gautas finansavimas iš Kėdainių r. savivaldybės projektui ,,Kėdainių m. VVG 2016-2023 m. VPS vykdytojų institucinių gebėjimų stiprinimas“. Veiklos: 1. Mokymai, ,,Projekto komandos formavimas ir poreikio išgryninimas", ,,Projekto paraiškos pildymas", ,,Projekto administravimas". 2. VVG svetainės sukūrimo ir viešinimo paslaugų įsigijimas.
 • 2016-02-15d. Įgyvendintas pirmasis Kėdainių miesto VVG parengiamosios strategijos paraiškos projektas: „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-90901-0019, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu” 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.
  Rezultatas: parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022m. plėtros strategija, kuri pateikta LR Vidaus reikalų ministerijai, vietos plėtros strategijų finansavimo konkursui.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2015-11-27d. pasirašyta Kėdainių miesto VVG VPS parengiamosios paraiškos projekto vykdymo sutartis skiriant 92,5 proc. arba 3996,00 Eur. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšų paramą. Kėdainių rajono savivaldybė prisidėjo -7,5 proc. arba 324,00 Eur. suma.
 • 2015-08-18d. Kėdainių m. vietos veiklos grupė (toliau VVG) ESFA‘ai pateikė paraišką pagal priemonę ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“ (Nr. 08.6.1.-.ESFA-T-909) paramai gauti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų. 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės nariai:

Rasite čia: (2023-09-21)

(2015_09); (2017_04);  (2019_07); (2020_03);  (2021_03); (2022_03); (2022_07); (2023_04-27); (2023_06-27

 


Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdyba:

Rasite čia (2015_09)(2017_04); (2019_07); (2022_07); (2023_05)

 


Kėdainių miesto seniūnijos kontaktai ir miesto bendruomenių sąrašas (atsisiųsti čia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 M.

1. Viešųjų pirkimų Įstatymas (2023-01-01d.), rasite čia:

1.1. VPĮ pasikeitimų informacija nuo 2023 m. yuotub kanale, rasite čia: 

1.2. VPT metodinė pagalba. Gairės ir rekomendacijos, rasite čia:

 

2. Sutarčių viešinimas ir kita metodinė pagalba, atsisiųsti čia: 

3. Kėdainių miesto VVG Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas (2023-01-09d. redakcija), rasite čia: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 m. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo ypatumai. ESFos leidinys, kuriame nurodytas teisinis reglamentavimas, bet ir pateiktas realių situacijų vertinimas bei rekomendacijos, kaip tinkamai vykdyti pirkimus ateityje. Atsisiųsti rekomendacijas galite čia: 

 

Viešųjų pirkimų įstatymas (atsisiųsti čia)

Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (rasite čia)

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika (rasite čia:)

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (rasite čia:)

 

KM VVG viešųjų pirkimų taisyklės

2015 m. (rasite čia)

 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (rasite čia)

Pirkimų vykdymo pvz. (rasite čia)

Dažniausios projektų viešųjų pirkimų klaidos (atsisiųsti)