d7a 8518

 • 2020 m.

Projektas „Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių institucinių gebėjimų stiprinimas“, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė (2020 m. gegužės 14 d. Nevyriausybinės organizacijos veiklos projekto finansavimo sutartis Nr. VP- 501). Projekto vykdymui skirta 2600,00 Eur. suma.

Projekto tikslas:

Siekiant Kėdainių miesto VVG veiklos kokybės, stiprinti VVG darbuotojų, valdybos, narių, pareiškėjų vietos plėtros projektų rengėjų (nevyriausybinių organizacijų) institucinius gebėjimus, siekiant juos pritaikyti įgyvendinant Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją.

Projekto uždaviniai:

1) Suorganizuoti viešųjų pirkimų mokymus projektų vykdytojams;

2) Suorganizuoti kompetencijų mokymus miesto VVG, valdybai, NVO, BO ir kitų narių atstovams;

3) Suorganizuoti Kauno regiono VVG dalykinę apskrito stalo diskusiją;

4) Suorganizuoti gerosios patirties pasidalinimo išvykstamuosius mokymus.

 

 

 • 2019 m.

Projektas ,,Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių institucinių gebėjimų didinimas“, kurį finansavo Kėdainių rajono savivaldybė (2019 m. balandžio 15d. Nevyriausybinės organizacijos veiklos projekto finansavimo sutartis Nr. VP-242).

Projekto tikslas- Siekiant Kėdainių miesto VVG veiklos kokybės, stiprinti vietos plėtros projektų rengėjų (nevyriausybinių organizacijų) institucinius gebėjimus, siekiant juos pritaikyti įgyvendinant Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją. Projekto metu vyko 7 mokymai vietos pareiškėjams ir VVG valdybos nariams, bei buvo prisidėta organizuojant konferenciją ,,Nevyriausybinių organizacijų forumas „Bendri tikslai – bendri darbai“, kurioje dalyvavo 82 asm.

Įgyvendinus projekto veiklas, VVG valdybos nariai ir būsimi vietos projektų pareiškėjai įgijo vertingų žinių, buvo supažindinti su projektų rengimo aspektais, taip pat buvo prisidėta prie dalyvių institucinių gebėjimų stiprinimo. Projekto veiklos ženkliai prisidėjo prie Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos kokybiško ir spartesnio įgyvendinimo.

Mokymų metu dalyviai išmoko idėjų generavimo paslapčių, rengiamo projekto struktūros reikalavimų, projekto komandos formavimo, administravimo aspektų, buvo supažindinti su kvietimo dokumentų reikalavimais, mokomi suskaičiuoti ir teisingai planuoti projekto biudžeto lėšas. Dalyviai taip pat buvo konsultuojami individualiai.

Mokymuose viso dalyvavo 92 asmenys, iš jų net 40 unikalių, ko pasekoje buvo pateikti 24 projektiniai pasiūlymai, t.y. iki 20 proc. daugiau nei planuota, kas leidžia vertinimo metu atrinkti geriausias projektų idėjas.

Tai patvirtina, jog mokymai buvo itin reikalingi ir naudingi. Tikimės, jog mokymų metu įgytas žinias dalyviai panaudos rengiant projektus įvairiems paramos šaltiniams.

 

           HERBAS 3

 

 • 2019-04-30d.

  Projektas „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos plėtojimas“, įgyvendinamas pagal priemonę „Sudaryti sąlygas bendruomeninių organizacijų veiklai“.

  Projekto tikslas - Sudaryti palankias sąlygas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Įgyvendinimo metu bus atliktas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės biuro 31,16 kv. m. vidaus patalpų (esančių Kėdainių m., Pirmūnų g. 13A), statybos remonto darbai. Projekto vertė - 4000,00 Eur. Programos „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos plėtojimas“ įgyvendinimo metu bus sutvarkytos patalpos 31,16 kv.m., adresu: Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai, kuriose įsikurs Kėdainių miesto vietos veiklos grupės biuras. Biuras yra reikalingas tiek išpildant Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, tiek yra svarbios ir kokybiškam Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metu vietos plėtros strategijos įgyvendinimui: galimų pareiškėjų konsultavimui, mokymų organizavimui, paraiškų pildymui, vertinimui, bendravimui su LR Vidaus ir reikalų ministerija, kitomis įstaigomis ir organizacijomis ir t.t.

  Siekiant užtikrinti kokybišką minėtos strategijos įgyvendinimą, 2019 m. bus organizuojami du kvietimai paraiškoms teikti: gegužės, birželio mėn. ir rugsėjo -spalio mėn. Tuo laikotarpiu vyks  mokymai būsimiems vietos projektų pareiškėjams, kurių metu bus sudarytos galimybės pareiškėjams konsultuojantis išsigryninti projektines idėjas, padidinti projekto paraiškos rengimo kompetencijas.

  Projektą finansavo: Kėdainių rajono savivaldybė.

          HERBAS 3

 • 2019-01-23d.
 • Kėdainių miesto VVG įgyvendiną projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-910-12-0006), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 108 695,65Eur. Projekto trukmė – 4 m. (nuo 2019-01-23d. iki 2023-03-23d.);

  Projekto tikslas - Sudaryti palankias sąlygas sėkmingam Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 • Planuojamos projekto veiklos:

  1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas;

  2. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;

  3. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka;

  4. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena ir gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;

 • Įgyvendinus šias veiklas bus parengtas vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas ir projektų vertinimo atrankos kriterijų parengimo komplektas, vyks pareiškėjų ir vykdytojų kompetencijų stiprinimui skirti mokymai, vyks individualios suinteresuotų asmenų konsultacijos, bus sudaryti siūlomų finansuoti projektų sąrašai, vykdoma projektų atranka, vykdoma strategijos veiklų ir projektų įgyvendinimo stebėsena, bus parengtos VPS įgyvendinimo ataskaitos.

 • 2018-10-30d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė LR Vidaus reikalų ministerijai pateikė projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ paramai gauti.
 • esfa

 • 2018-07-30d. LR Vidaus reikalų ministerija patvirtino Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022m. vietos plėtros strategiją ir įtraukė į finansuojamų sąrašą. Projekto vertė - 1147473,77  Eur. Vietos plėtros strategijoje numatyti tikslai: Nr. 1 Mažinti socialinę atskirti Kėdainių mieste; Nr. 2 Aktyvinti darbo rinką ir skatinti verslumą.
 • 2016-05-27d. gautas finansavimas iš Kėdainių r. savivaldybės projektui ,,Kėdainių m. VVG 2016-2023 m. VPS vykdytojų institucinių gebėjimų stiprinimas“. Veiklos: 1. Mokymai, ,,Projekto komandos formavimas ir poreikio išgryninimas", ,,Projekto paraiškos pildymas", ,,Projekto administravimas". 2. VVG svetainės sukūrimo ir viešinimo paslaugų įsigijimas.
 • 2016-02-15d. Įgyvendintas pirmasis Kėdainių miesto VVG parengiamosios strategijos paraiškos projektas: „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-90901-0019, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu” 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.
  Rezultatas: parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022m. plėtros strategija, kuri pateikta LR Vidaus reikalų ministerijai, vietos plėtros strategijų finansavimo konkursui.
 • 2015-11-27d. pasirašyta Kėdainių miesto VVG VPS parengiamosios paraiškos projekto vykdymo sutartis skiriant 92,5 proc. arba 3996,00 Eur. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšų paramą. Kėdainių rajono savivaldybė prisidėjo -7,5 proc. arba 324,00 Eur. suma.
 • 2015-08-18d. Kėdainių m. vietos veiklos grupė (toliau VVG) ESFA‘ai pateikė paraišką pagal priemonę ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“ (Nr. 08.6.1.-.ESFA-T-909) paramai gauti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų.