R

2023 m.

CVPA LOGO

ĮGYVENDINAMAS VPS RENGIMO PROJEKTAS! (2023-07-25)
 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė (toliau - VVG) įgyvendina projektą „Kėdainių miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas“, SutartiesNr. 11-001-T-0026, finansuojamąES fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Šiuo projektu sprendžiama LR Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ problema, o priežasčių mažinimui bus atsižvelgiama į 4.7 uždavinio ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9 uždavinio „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ nuostatų taikymą.

ProjektotikslasParengti Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją (toliau -VPS), skirtą pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės integraciją, įtraukiant vietos bendruomenę, verslo ir valdžios atstovus.

Projekto veikla: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietosplėtrosstrategijų rengimui.

Projektopoveiklė:Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas.

Poveiklės aprašymas: Siekiant paskatinti teigiamą vietos gyventojų gyvenimo kokybės socialinį pokytį ir išspręsti aukščiau minėtas problemas, VPS rengimometu vyks 2 informaciniai susitikimai/ konsultacijos su visuomene: vietosgyventojais,nevyriausybinėmis, bendruomeninėmis, viešomis ir kitomis organizacijomis, savivaldybės, verslo atstovais dėl galimų vietos gyventojų socialinių problemų poreikio nustatymo bei projektinių idėjų pateikimo.

Bus atlikta vietos gyventojų e-apklausa/tyrimas. Apdorojus tyrimo bei įvairios statistinės analizės, pagrindžiančios VPS tikslinių grupių problemas ir poreikį duomenis, bus išgrynintas Strategijos tikslas, uždaviniai ir veiksmai, skirti Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų socialinės būklės gerinimui.

Parengta Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategija bus pristatyta visuomenei ir patvirtinta VVG visuotiniame narių susirinkime. Suderinta su rajono savivaldybės taryba bei Kauno regionų plėtros taryba.

Projektunumatomipasiektistebėsenosrodikliai:

ParengtosBIVPstrategijos –1vnt.

Pilietinės visuomenės ir privačiojosektoriaus subjektai, dalyvavęrengiantir (ar)įgyvendinantvietosplėtros strategijas– 25.

Projektui skiriamosfinansavimolėšos10000,00Eur,ESfondųlėšos - 8500,00Eur,irLR valstybėsbiudžeto lėšųlėšos1500,00 Eur.

 Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-02-15

Projektoveiklųvykdymopabaiga2023-10-01    

 CVPA LOGO

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERBAS 5

 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įgyvendiną Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą programą ,,Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo programos 2023 metų paraiška“. 

Programos tikslas – Vykdyti priemones, kurios užtikrintų Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos parengimą ir įgyvendinimą.

 Programos uždaviniai:

1. Identifikuoti 2021–2027 m. finansavimo periodo Vietos plėtros strategijos priemonių, grįstų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu, poreikį Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje;

2. Organizuoti galimų finansuoti projektų idėjų atranką;

3. Parengti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategiją, atitinkančią 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą, kitus, VPS rengimui aktualius teisės aktus, Kauno regiono plėtros tarybos strategijos plėtros tikslus, uždavinius.

Programos įgyvendinimo rezultatai:

1. užtikrintas vietos bendruomenės įsitraukimas į vietos problemų sprendimą taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstas priemones (,,iš apačios į viršų“ principu);

2. vykdant Programą bus užtikrinta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veikla, skatinanti miesto seniūnijos teritorijoje veikiančių subjektų kooperavimąsi ir bendradarbiavimą sprendžianti vietos lygmeniu nustatytas viešųjų paslaugų problemas, padedanti sutelkti vietos subjektų išteklius ir kompetenciją, padedanti sustiprėti mažiau patirties tokių problemų sprendime turinčioms nevyriausybinėms ar (ir) kitoms bendruomeninėms organizacijoms;

3. parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategija, atitinkanti 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą, kitus, VPS rengimui aktualius teisės aktus, Kauno regiono plėtros tarybos strategijos plėtros tikslus, uždavinius ir gautas finansavimas jos įgyvendinimui;

4. bus užtikrinta informacijos apie jau įgyvendintos VPS rezultatus sklaida ir naujai rengiamos vietos plėtros strategijos veiksmų eiga.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-01-01

Projektoveiklųvykdymopabaiga2023-12-31 

HERBAS 5  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2022 m.:

Kėdainių miesto VVG įgyvendina projektą ,,Mes galim: susitarti, bendradarbiauti, savanoriauti!”, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė, 2022-07-29d. Sutarties Nr. NVP-498.

Projekto tikslas - siekiant ilgalaikės strateginės partnerystės spręsti vietos bendruomenei aktualius klausimus, stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus, bendradarbiavimą su kitais juridiniais asmenimis ir populiarinti savanorišką veiklą.

Projekto uždaviniai:

1) organizuoti 4 teorinius - praktinius mokymus;

2) išvažiuojamuosius gerosios patirties pasidalinimo mokymus;

3) organizuoti apskrito stalo diskusiją.

Šiuo projektu siekiama stiprinti Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos projektų vykdytojų ir kitų juridinių asmenų institucinius gebėjimus, bendradarbiavimą, siekti ilgalaikės strateginės partnerystės, spręsti bendruomenei aktualius klausimus bei populiarinti savanorišką veiklą.

Planuojami mokymai:

- „Efektyvi komunikacija ir pozityvus mąstymas bendraujant“, lektorius - V. Pikčiūnas;

,,Viešas kalbėjimas ir oratorystė", lektorius - A. Jarašiūnas;

- Išvažiuojamieji gerosios patirties mokymai į Pakruojo miestą. Organizatorius - Pakruojo miesto VVG.

- ,,Subjektyvios gerovės veiksniai", lektorius - dr. B. Gruževskis.

- ,,Bendruomeniškumas ir savanorystė. Kaip vėl norėti veikti?", lektorius - P. Godvadas.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021 m.

Projektas „Komunikacija ir viešinimas: ryšių su vietos bendruomene stiprinimas“, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė (2021 m. birželio 8 d. Nevyriausybinės organizacijos veiklos projekto finansavimo sutartis Nr. NVP- 110). Projekto vykdymui skirta 3100,00 Eur. suma.

Projekto Tikslas:

Didinti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos ir vykdomų projektų žinomumą, taip užtikrinant vykdomų projektų skaidrumą ir vietos bendruomenės bei galimų pareiškėjų palaikymą bei įsitraukimą.

Projekto uždaviniai:

1) pagerinti Kėdainių miesto VVG narių ir projektų vykdytojų komunikacijos, projektinių dokumentų rengimo ir valdymo kompetencijas, įgalinant juos naudotis skaitmeniniais dokumentų valdymo įrankiais;

2) suteikti projekto dalyviams teorinių ir praktinių žinių viešinimo ir komunikacijos tema, didinant įgyvendinamų projektų žinomumą, veiksmingumą ir skaidrumą;

3) vykdyti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos ir vykdomų projektų viešinimą.

 

E-Leidinys, 2021m. ,,Galimybės įkvepia veikti" (žiūrėti čia)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • 2020 m.

Projektas „Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių institucinių gebėjimų stiprinimas“, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė (2020 m. gegužės 14 d. Nevyriausybinės organizacijos veiklos projekto finansavimo sutartis Nr. VP- 501). Projekto vykdymui skirta 2600,00 Eur. suma.

Projekto tikslas:

Siekiant Kėdainių miesto VVG veiklos kokybės, stiprinti VVG darbuotojų, valdybos, narių, pareiškėjų vietos plėtros projektų rengėjų (nevyriausybinių organizacijų) institucinius gebėjimus, siekiant juos pritaikyti įgyvendinant Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją.

Projekto uždaviniai:

1) Suorganizuoti viešųjų pirkimų mokymus projektų vykdytojams;

2) Suorganizuoti kompetencijų mokymus miesto VVG, valdybai, NVO, BO ir kitų narių atstovams;

3) Suorganizuoti Kauno regiono VVG dalykinę apskrito stalo diskusiją;

4) Suorganizuoti gerosios patirties pasidalinimo išvykstamuosius mokymus.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2019 m.

Projektas ,,Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių institucinių gebėjimų didinimas“, kurį finansavo Kėdainių rajono savivaldybė (2019 m. balandžio 15d. Nevyriausybinės organizacijos veiklos projekto finansavimo sutartis Nr. VP-242).

Projekto tikslas- Siekiant Kėdainių miesto VVG veiklos kokybės, stiprinti vietos plėtros projektų rengėjų (nevyriausybinių organizacijų) institucinius gebėjimus, siekiant juos pritaikyti įgyvendinant Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją. Projekto metu vyko 7 mokymai vietos pareiškėjams ir VVG valdybos nariams, bei buvo prisidėta organizuojant konferenciją ,,Nevyriausybinių organizacijų forumas „Bendri tikslai – bendri darbai“, kurioje dalyvavo 82 asm.

Įgyvendinus projekto veiklas, VVG valdybos nariai ir būsimi vietos projektų pareiškėjai įgijo vertingų žinių, buvo supažindinti su projektų rengimo aspektais, taip pat buvo prisidėta prie dalyvių institucinių gebėjimų stiprinimo. Projekto veiklos ženkliai prisidėjo prie Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos kokybiško ir spartesnio įgyvendinimo.

Mokymų metu dalyviai išmoko idėjų generavimo paslapčių, rengiamo projekto struktūros reikalavimų, projekto komandos formavimo, administravimo aspektų, buvo supažindinti su kvietimo dokumentų reikalavimais, mokomi suskaičiuoti ir teisingai planuoti projekto biudžeto lėšas. Dalyviai taip pat buvo konsultuojami individualiai.

Mokymuose viso dalyvavo 92 asmenys, iš jų net 40 unikalių, ko pasekoje buvo pateikti 24 projektiniai pasiūlymai, t.y. iki 20 proc. daugiau nei planuota, kas leidžia vertinimo metu atrinkti geriausias projektų idėjas.

Tai patvirtina, jog mokymai buvo itin reikalingi ir naudingi. Tikimės, jog mokymų metu įgytas žinias dalyviai panaudos rengiant projektus įvairiems paramos šaltiniams.

 

           HERBAS 3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2019-04-30d.

  Projektas „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos plėtojimas“, įgyvendinamas pagal priemonę „Sudaryti sąlygas bendruomeninių organizacijų veiklai“.

  Projekto tikslas - Sudaryti palankias sąlygas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Įgyvendinimo metu bus atliktas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės biuro 31,16 kv. m. vidaus patalpų (esančių Kėdainių m., Pirmūnų g. 13A), statybos remonto darbai. Projekto vertė - 4000,00 Eur. Programos „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos plėtojimas“ įgyvendinimo metu bus sutvarkytos patalpos 31,16 kv.m., adresu: Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai, kuriose įsikurs Kėdainių miesto vietos veiklos grupės biuras. Biuras yra reikalingas tiek išpildant Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, tiek yra svarbios ir kokybiškam Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metu vietos plėtros strategijos įgyvendinimui: galimų pareiškėjų konsultavimui, mokymų organizavimui, paraiškų pildymui, vertinimui, bendravimui su LR Vidaus ir reikalų ministerija, kitomis įstaigomis ir organizacijomis ir t.t.

  Siekiant užtikrinti kokybišką minėtos strategijos įgyvendinimą, 2019 m. bus organizuojami du kvietimai paraiškoms teikti: gegužės, birželio mėn. ir rugsėjo -spalio mėn. Tuo laikotarpiu vyks  mokymai būsimiems vietos projektų pareiškėjams, kurių metu bus sudarytos galimybės pareiškėjams konsultuojantis išsigryninti projektines idėjas, padidinti projekto paraiškos rengimo kompetencijas.

  Projektą finansavo: Kėdainių rajono savivaldybė.

          HERBAS 3

 • 2019-01-23d.
 • Kėdainių miesto VVG įgyvendiną projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-910-12-0006), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 108 695,65Eur. Projekto trukmė – 4 m. (nuo 2019-01-23d. iki 2023-03-23d.);

  Projekto tikslas - Sudaryti palankias sąlygas sėkmingam Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 • Planuojamos projekto veiklos:

  1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas;

  2. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;

  3. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka;

  4. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena ir gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;

 • Įgyvendinus šias veiklas bus parengtas vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas ir projektų vertinimo atrankos kriterijų parengimo komplektas, vyks pareiškėjų ir vykdytojų kompetencijų stiprinimui skirti mokymai, vyks individualios suinteresuotų asmenų konsultacijos, bus sudaryti siūlomų finansuoti projektų sąrašai, vykdoma projektų atranka, vykdoma strategijos veiklų ir projektų įgyvendinimo stebėsena, bus parengtos VPS įgyvendinimo ataskaitos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2018-10-30d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė LR Vidaus reikalų ministerijai pateikė projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ paramai gauti.
 • esfa

 • 2018-07-30d. LR Vidaus reikalų ministerija patvirtino Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022m. vietos plėtros strategiją ir įtraukė į finansuojamų sąrašą. Projekto vertė - 1147473,77  Eur. Vietos plėtros strategijoje numatyti tikslai: Nr. 1 Mažinti socialinę atskirti Kėdainių mieste; Nr. 2 Aktyvinti darbo rinką ir skatinti verslumą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2016-05-27d. gautas finansavimas iš Kėdainių r. savivaldybės projektui ,,Kėdainių m. VVG 2016-2023 m. VPS vykdytojų institucinių gebėjimų stiprinimas“. Veiklos: 1. Mokymai, ,,Projekto komandos formavimas ir poreikio išgryninimas", ,,Projekto paraiškos pildymas", ,,Projekto administravimas". 2. VVG svetainės sukūrimo ir viešinimo paslaugų įsigijimas.
 • 2016-02-15d. Įgyvendintas pirmasis Kėdainių miesto VVG parengiamosios strategijos paraiškos projektas: „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-90901-0019, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu” 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.
  Rezultatas: parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022m. plėtros strategija, kuri pateikta LR Vidaus reikalų ministerijai, vietos plėtros strategijų finansavimo konkursui.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2015-11-27d. pasirašyta Kėdainių miesto VVG VPS parengiamosios paraiškos projekto vykdymo sutartis skiriant 92,5 proc. arba 3996,00 Eur. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšų paramą. Kėdainių rajono savivaldybė prisidėjo -7,5 proc. arba 324,00 Eur. suma.
 • 2015-08-18d. Kėdainių m. vietos veiklos grupė (toliau VVG) ESFA‘ai pateikė paraišką pagal priemonę ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“ (Nr. 08.6.1.-.ESFA-T-909) paramai gauti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų.