ES PARAMOS GALIMYBĖS KĖDAINIŲ MIESTUI

d7a 8398

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės laukia dideli ateities darbai ir nelengvi iššūkiai rengiant naujo finansavimo laikotarpio 2023-2027 m. Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstų priemonių paklausa visoje Lietuvoje kasmet sulaukia vis didesnio dėmesio, todėl siekis didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą išlieka itin aktualus ir naujame 2021-2027 m. finansavimo periode.

Vasario 15 d. vyko VVG valdybos narių pasitarimas dėl naujo 2023–2027 m. finansavimo periodo galimybių bei Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos rengimo aktualijų. Didžiausias skirtumas tarp ankstesnio ir naujo 2021-2027 BIVP yra tas, kad naujajame finansavimo periode BIVP lėšos bus iš dviejų: Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondų. Strategijoje numatytos veiklos ir priemonės turės atitikti 2021-2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva” 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą” bei 4.9 uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą”. Minėta, jog naujajame periode skatinama investuoti ir į socialinio verslo plėtrą. Pažymėtina tai, jog visų galimų pareiškėjų projektai bus atrenkami konkurso būdu.

Vėliau buvo aptartas klausimas dėl valdybos darbo reglamento nuostatų pakeitimo pagal pasikeitusių vietos plėtros strategijų rengimo Taisyklių reikalavimus, svarstyti ir kiti aktualūs klausimai.

Su 2021-2027 m. finansavimo periodo Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis galima susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a492ff10569b11edbc04912defe897d1

LR VRM kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planas: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/lietuvos-respublikos-vidaus-reikalu-ministerijos-kvietimu-teikti-projektu-igyvendinimo-planus-planas

Daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą skaitykite: https://miestobendruomene.lt

Europos Komisija pripažįsta, jog BIVP yra ilgalaikis, paprastai kelis finansavimo laikotarpius trunkantis procesas, ir rekomenduoja šalims prisiimti ilgalaikį finansinį įsipareigojimą stiprinti bendruomenės gebėjimus ir didinti bendruomenės turtą.

 

Kėdainių miesto VVG informacija