R

Vasario 8d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius ir Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Vainauskienėpasirašė Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (Nr. NVP-120) dėl 2023m. programos ,,Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo programos 2023 metų paraiška“ įgyvendinimo, kuria einamaisiais metais bus užtikrinta nepertraukiama VVG veikla.

Programos tikslas – Vykdyti priemones, kurios užtikrintų Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos parengimą ir įgyvendinimą.

 Programos uždaviniai:

1. Identifikuoti 2021–2027 m. finansavimo periodo Vietos plėtros strategijos priemonių, grįstų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu, poreikį Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje;

2. Organizuoti galimų finansuoti projektų idėjų atranką;

3. Parengti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategiją, atitinkančią 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą, kitus, VPS rengimui aktualius teisės aktus, Kauno regiono plėtros tarybos strategijos plėtros tikslus, uždavinius.

Programos įgyvendinimo rezultatai:

1. užtikrintas vietos bendruomenės įsitraukimas į vietos problemų sprendimą taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstas priemones (,,iš apačios į viršų“ principu);

2. vykdant Programą bus užtikrinta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veikla, skatinanti miesto seniūnijos teritorijoje veikiančių subjektų kooperavimąsi ir bendradarbiavimą sprendžianti vietos lygmeniu nustatytas viešųjų paslaugų problemas, padedanti sutelkti vietos subjektų išteklius ir kompetenciją, padedanti sustiprėti mažiau patirties tokių problemų sprendime turinčioms nevyriausybinėms ar (ir) kitoms bendruomeninėms organizacijoms;

3. parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategija, atitinkanti 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą, kitus, VPS rengimui aktualius teisės aktus, Kauno regiono plėtros tarybos strategijos plėtros tikslus, uždavinius ir gautas finansavimas jos įgyvendinimui;

4. bus užtikrinta informacijos apie jau įgyvendintos VPS rezultatus sklaida ir naujai rengiamos vietos plėtros strategijos veiksmų eiga.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-01-01

Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2023-12-31 

 

Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės administracijai už glaudų bendradarbiavimą, Kėdainių miesto VVG veiklos skatinimą ir vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą bei pridėtinės vertės Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojams sukūrimą. 

Kėdainių miesto VVG informacija

 

 

 HERBAS 5