stogas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. balandžio 30 d. raštu Nr.1D-2192 ,,Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir rezervinių sąrašų sudarymo” Kėdainių miesto VVG valdyba (sprendimu Nr. 15) sudarė ir patvirtino papildomą Rezervinį vietos projektų sąrašą Nr. 4, kuriame esantys 3 projektai siejami su koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimu, todėl bus inicijuojami Kėdainių miesto VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai.

Pakeitimai būtini pasikeitus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašui ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėms.

 

Planuojami pakeitimai:

 

1. Bus tikslinamas Strategijos finansinis planas, atsižvelgiant į sudaryto rezervinio projektų sąrašo sumas ir pateiktus rezervinius projektinius pasiūlymus;

2. Atsižvelgiant į tai, jog anksčiau vykusių kvietimų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 metu atrinktų projektų rodikliai viršija Strategijoje numatytus rodiklius, pastarieji bus atitinkamai didinami atsižvelgiant į Rezervo sąraše Nr. 4 esančių projektinių pasiūlymų planuojamus pasiekti rodiklius.

 

Su minėtais pakeitimais ir lyginamuoju Strategijos variantu galima susipažinti: http://www.kedainiumiestovvg.lt/strategija-1.

 

Informuojame gyventojus ir kitus suinteresuotus asmenis, jog savo pastebėjimus ar siūlymus dėl minėtų pakeitimų  galite teikti iki 2020 m. birželio 30 d.