d7a 8518

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės nariai visuotinio susirinkimo metu, kovo 27 d. patvirtino Kėdainių miesto 2015–2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus. Iš 16 VVG narių balsavo 14, kas rodo narių brandą ir norą įsivertinti per metus nuveiktus darbus.

Mums, VVG darbuotojams 2019 m. buvo itin darbingi ir pilni iššūkiu. Strategijos įgyvendinimo veiklų tempas su VVG valdybos narių pagalba buvo tikrai didelis. Dėkojame jiems už patarimus, sprendimus, kantrybę bei pasitikėjimą VVG kolektyvo darbu.

Metinėje Strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė VVG veikla. Apžvelgta informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas, VVG valdybos posėdžius ir visuotinius susirinkimus bei jų metu priimtus svarbiausius sprendimus, VVG vykdytus projektus ir kitus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus.

Vietos plėtros strategijos tikslų pasiekimui ataskaitiniu laikotarpiu buvo suorganizuoti 2 kvietimai, kurių metu suplanuotas 98 proc. projektinių lėšų panaudojimas pagal 7 iš 8 veiksmų. Trumpai apžvelgta visų 22 atrinktų finansuoti vietos veiklos projektų eiga.

Nors daugumos pareiškėjų projektų veiklos prasidės tik šiemet, nes dalis projektų finansavimo sutarčių vis dar yra pasirašymo procese, todėl plačiau apie realių rodiklių pasiekimą bus galima kalbėti tik po gero pusmečio, ar sekančiais metais. Vis dėlto akivaizdu, jog visų projektų planuojami pasiekti rodikliai gerokai viršys Strategijoje numatytus. Belieka pareiškėjus paraginti plačiau viešinti vykdomų projektų veiklas ir palinkėti jiems sėkmės.

Per ataskaitinį laikotarpį savo iniciatyva įgyvendinome kelis papildomus projektus, kuriuos finansavo Kėdainių rajono savivaldybė (organizavome papildomus mokymus pareiškėjams, susiremontavome biuro patalpas). Tikimės jūsų nenuvilti ir šiais metais: nei darbu, nei pasiekimais.

Ataskaitoje detaliai apžvelgiama Strategijos įgyvendinimo pažanga ir esminiai pasiekimai bei svarbūs pasikeitimai dėl strategijos rodiklių pasiekimo per 2019 m. Nustatytos problemos, su kuriomis VVG susidūrė per ataskaitinį laikotarpį, siekdama strategijos įgyvendinimo pažangos.

Su Kėdainių miesto 2015–2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. galite susipažinti Kėdainių miesto VVG interneto svetainėje: http://www.kedainiumiestovvg.lt/vvg-dokumentai.

 

Kėdainių miesto VVG informacija