stogas

 Informuojame, jog šiuo metu keičiantis Taisyklių aprašams, pareiškėjai pildydami projektinius pasiūlymus privalo vadovautis naujai parengtais įsakymų projektais ir Taisyklių aprašais (naują redakciją galima atsisiųsti čia:)

Vidaus reikalų ministerija parengė vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašus. Įsakymų projektuose numatyti tokie pakeitimai:
1. Priemonės papildytos nauja remiama veikla „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas“ ir nustatoma, kad šios veiklos tikslinė grupė yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai. Šiais pakeitimais sudaroma galimybė Priemonių lėšomis finansuoti gyventojų socialinei atskirčiai mažinti skirtas vietos plėtros projektų veiklas, kuriose dalyvauja ne tik socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, bet ir kiti bendruomenės nariai, taip mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje ir skatinant bendruomeniškumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad projekte įgyvendinant šią remiamą veiklą socialinę atskirtį patiriantys gyventojai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų projekto veiklų dalyvių.
2. Praplečiama Priemonių galimų pareiškėjų grupė, įtraukiant ir besiribojančių teritorijų juridinius asmenis (taip pat vietos plėtros strategijos įgyvendinimo besiribojančioje teritorijoje veiklą vykdančius juridinio asmens filialus, atstovybes).
3. Įtraukiamas naujas Priemonių įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklis P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“ ir nustatomas šio rodiklio skaičiavimo aprašas. Poreikis nustatyti papildomą Priemonių stebėsenos rodiklį atsirado siekiant spręsti problemą, kylančią įgyvendinant tokius projektus, kurie apima socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas ir kurių tikslinė grupė – asmenys iš socialiai jautrių grupių (pvz., priklausomybės ligomis sergantys asmenys ar jų šeimos nariai). Tokie asmenys dažnai vengia paslaugą teikiančiam darbuotojui (su kuriuo jie paprastai bendrauja trumpą laiką) atskleisti savo tapatybę dėl jaučiamos gėdos, visuomenėje vyraujančių stigmų ir baimės būti pasmerktiems, todėl projektų vykdytojai susiduria su sunkumais pritraukiant tokius asmenis į projektų veiklas ir (ar) neturi galimybių užtikrinti, kad projektų dalyviai pildydami dalyvio anketą nurodys teisingus duomenis apie save.
Įsakymų projektų nuostatomis sudaroma galimybė projektuose, kurie apima tik socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas, nesiekti stebėsenos rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, jeigu projektu yra siekiama rodiklio P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“. Projektų, kuriais nebus siekiama rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, dalyviams nebus keliamas reikalavimas užpildyti dalyvio anketos formą, pateikiant apie save jautrius asmens duomenis.
4. Palengvinamos projektų veiklų, atitinkančių Priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų[1] 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, finansavimo sąlygos – pagal teikiamų derinti Įsakymų projektų nuostatas iš Vidaus reikalų ministerijos projektui skiriamo finansavimo lėšų galės būti apmokamos projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis išlaidos) ir paslaugų teikimo pagal projekto vykdytojo (pareiškėjo) ir (ar) partnerio (-ių) su išorės paslaugų teikėju (-ais) sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos, jeigu į tokių projekto veiklų vykdymą bus įtraukti savanoriai.
5. Atliekami kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

VRM informacija