stogas

2019 m. gegužės 3 d. vyko pirmieji projekto ,,Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ kvietimo atrankai Nr. 1 mokymai, kurių tikslas – suteikti dalyviams žinias, sustiprinti gebėjimus bei užtikrinti kokybišką projektinių pasiūlymų parengimą pagal kvietimo dokumentų reikalavimus.
Mokymuose, skirtuose projektų vykdytojams, dalyvavo 22 būsimų vietos projektų pareiškėjų iš įvairių organizacijų. Dalyviai buvo supažindinti su projektų atrankos kriterijais, reikalavimais vietos projektams, remiamomis veiklomis, projektų veiklų viešinimu, išlaidų tinkamumo reikalavimais ir tt.
Pareiškėjai iki 2019 m. birželio 14 d. ruošiasi pateikti projektinius pasiūlymus. Itin svarbu - surasti tinkamus partnerius ir bendradarbiauti ne tik su Kėdainių miesto VVG teritorijos, bet ir su besiribojančių teritorijų VVG organizacijomis.

Rengiant vietos plėtros strategiją buvo apsispręsta pirmenybę skirti tokioms veikloms ir projektams, kurie bus inovatyvūs, kompleksiški ar apims kelių sektorių veiklas įgyvendinant jas su keliais partneriais vienu metu, nes tik suvienijus jėgas, suformavus kompleksinį požiūrį į problemas, pavyks išspręsti sudėtingiausias miesto gyventojų problemas. Todėl siekiame skatinti pareiškėjus susitelkti ir imtis bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos organizuojant savanoriškų veiklų ir paslaugų teikimą pažeidžiamiausiems socialinėje atskirtyje esantiems asmenims.
Kaip žinia, savanorystė Lietuvoje neturi tokių gilių tradicijų kaip įvairiose užsienio šalyse, to priežastys tikriausiai yra nepasitikėjimas, išlikęs iš sovietinio laikotarpio, taip pat žemesnis šalies ekonominis išsivystymas ar nepakankamai brandi pilietinė visuomenė. Tačiau įvertinusi tai, kad savanorystė duoda didžiulį teigiamą poveikį pilietinės visuomenės formavimuisi (per įvairias paslaugas, veiklas ir užimtumą) VVG siekia pritraukti į savanoriškas veiklas kuo daugiau žmonių.

Sekančių mokymų metu bus suteikta galimybė stiprinti gebėjimus generuojant (gryninant) projektų idėjas, kaip įtraukti tikslinės grupės narius į projektines veiklas, organizuoti mokymus, skatinti savanorystę ir t.t. bei stiprinti gebėjimus inovatyvių pilietinės veiklos modelių kūrimui ir pan.
Kvietimui skirta lėšų suma – 549,226 tūkst. Projektų veiklos gali būti įgyvendinamos 3 metus, iki 2022 m. pabaigos.
I Tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“ 1.1. Uždaviniui ,,Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimos narius į visuomenę“, skirta lėšų suma - 294 306,00 Eur. Maksimali projekto suma - 52 925,00 Eur.
I Tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“ 1.2. Uždaviniui „Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“ skirta lėšų suma - 254 920,0 Eur. Maksimali projekto suma - 40 572,00 Eur. ir 11 490,00 Eur.